$result);}else echo $result;}} ?> Tiết dạy chuyên đề thành phố môn Âm nhạc